Disclaimer

Algemeen: 

Toegang tot en gebruik van de website van Freemoments (hierna de website genoemd) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van de website betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden. 


Doel:

Alle gegevens en informatie op de website worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van de website de uiterste zorg is besteed, kan Freemoments niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn. 


Aansprakelijkheid: 

Freemoments is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct danwel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de website en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan deze website. 

 

Intellectuele eigendomsrechten
De website is eigendom van Freemoments. Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van de website, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo en geluiden, behoren toe aan Freemoments of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Freemoments mag de inhoud van deze website niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

 

Koppeling naar websites van derden

Freemoments draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan deze website, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. Freemoments aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. 

 

Privacy

Alle door de gebruiker aan Freemoments verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door Freemoments aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiele autoriteiten wordt verlangd.