Freemoments algemene voorwaarden

Door het aangaan van een verbintenis met Freemoments zijn alle betrekkingen tussen Freemoments en haar clienten onderworpen aan onderstaande algemene leverings- en verkoopsvoorwaarden, voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken.

 

Opdrachtgever

De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Freemoments wordt gesloten.

Produkten en diensten

De door Freemoments te exploiteren produkten en diensten, waarbij door opdrachtgever beschikbaar te stellen informatie elektronisch kan worden geraadpleegd en waarmee elektronische berichten tussen gebruikers uitgewisseld kunnen worden; hieronder vallen onder meer de produktie en plaatsing, de promotie van een website en alle andere aanvullende en ondersteunende produkten en diensten.

Overeenkomst

Elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk of per mail bevestigd, van levering van een of meer produkten of diensten van Freemoments.

Toepasselijkheid

Voor zover daarvan in onderlinge overeenstemming tussen partijen niet schriftelijk is afgeweken, zijn onderstaande artikelen van toepassing op elke aanbieding, opdracht of overeenkomst van of met Freemoments. Algemene voorwaarden van opdrachtgever dan wel van derden zijn voor Freemoments niet bindend en niet van toepassing.

Aanbieding en acceptatie

Alle offertes en prijsopgaven door of vanwege Freemoments gedaan zijn vrijblijvend, behalve indien door Freemoments schriftelijk of per mail anderszins vermeld. Een aanbieding of offerte gedaan door Freemoments heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij anders vermeld.

Aanvang van de overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand op de dag, dat aan de volgende voorwaarde is voldaan: Het offerte- of contractformulier is, ingevuld en ondertekend door opdrachtgever, ontvangen en geaccepteerd door Freemoments. Het staat partijen vrij om de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen. Aanvullingen en wijzigingen van de overeenkomst kunnen slechts en uitsluitend schriftelijk geschieden.

Duur en beeindiging

De overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn van 1 jaar en zal stilzwijgend worden verlengd met 1 jaar, tenzij anders overeengekomen. De overeenkomst kan voor het verstrijken van het jaar schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden. Freemoments kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang beeindigen, indien opdrachtgever aan 1 of meer van zijn verplichtingen jegens Freemoments niet, niet behoorlijk of niet volledig voldoet of daarmee in strijd handelt.

Freemoments kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beeindigen

Indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. Laatstgenoemde partij heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding. Freemoments het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beeindigen indien:

 

1.Opdrachtgever oneigenlijk gebruik maakt van Internet;

2.Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;

3.Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met de algemeen aanvaarde normen en waarden;

4.Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.

 

Levering en leveringstijd

Plaatsing van een website geschiedt zo spoedig mogelijk na schriftelijke opdracht en aanlevering van gegevens en promotiemateriaal, of op een later af te spreken tijdstip. Indien overschrijding van de afgesproken levertijd dreigt zal dit zo spoedig mogelijk worden medegedeeld. In geval van overmacht aan de zijde van Freemoments zal de termijn worden verlengd met de termijn van die overmacht. Excessieve overschrijding van de levertijd kan beschouwd worden als een grond tot ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht

Onder overmacht met betrekking tot de overeenkomst wordt verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie wordt begrepen. Freemoments is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. De overeenkomst zal dan worden ontbonden.

Prijzen

Alle door Freemoments overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld. Freemoments heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden, voordat deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beeindigen tegen de datum van inwerkingtreding van de wijziging.

Betalingsvoorwaarden

De betalingsverplichting van opdrachtgever gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke beschikbaarstelling van producten en diensten van Freemoments. De ter zake van de overeenkomst verschuldigde vergoeding is exclusief BTW en eventueel andere uit wettelijke voorschriften voortvloeiende heffingen. Opdrachtgever is voorts de vergoedingen die uit deze voorwaarden voortvloeien, verschuldigd. De verschuldigde kosten worden, afhankelijk van de termijn waarvoor de overeenkomst is aangegaan, bij vooruitbetaling in rekening gebracht, en dienen per maand of per jaar vooraf te worden voldaan per factuur, zo niet behoudt Freemoments het recht de presentatie (tijdelijk) stil te leggen. De vergoeding voor andere kosten worden maandelijks vooraf gefactureerd. Freemoments stuurt opdrachtgever per betalingstermijn een factuur voor de kosten, die samenhangen met de overeenkomst. Indien opdrachtgever niet tijdig heeft betaald, wordt dit aan opdrachtgever medegedeeld en wordt daarbij een nadere termijn van betaling vastgesteld. Is ook binnen die termijn niet betaald, dan is opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de rekening aan Freemoments kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal de Freemoments een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

Eigendomsvoorbehoud

Het ontwerp van door Freemoments vervaardigd materiaal is en blijft eigendom van Freemoments. Het materiaal zelf is eigendom van opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Freemoments is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Freemoments weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Freemoments kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit de relatie met Freemoments of het verbreken ervan ongeacht of de schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Freemoments. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Freemoments slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding, d.w.z. vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Iedere aansprakelijkheid van Freemoments voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst. Opdrachtgever vrijwaart Freemoments voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden terzake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Freemoments. Gezien het op het Internet grote aantal knooppunten met menselijke tussenkomst, het gebruik van lokale netwerken en draadloze communicatie, moet men rekening houden met het feit dat de informatie verkregen of verzonden via het Internet vrij toegankelijk is. Freemoments kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Freemoments is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen. Freemoments is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door opdrachtgever aangeleverd promotiemateriaal. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die Freemoments mocht lijden ten gevolge van een aan opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst en deze voorwaarden. Wijzigingen in de gegevens van opdrachtgever dient opdrachtgever direct schriftelijk mede te delen aan Freemoments. Als opdrachtgever dit niet doet, is opdrachtgever aansprakelijk voor eventuele schade die Freemoments als gevolg daarvan lijdt.

Overdracht van rechten en verplichtingen

Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiende uit een overeenkomst aan derden over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

Buitengebruikstelling

Freemoments heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever terzake van de overeenkomst een verplichting jegens Freemoments niet nakomt dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Freemoments zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Freemoments kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Freemoments gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en een terzake vastgesteld bedrag voor herindienststelling heeft voldaan.

Wijziging van de voorwaarden

Freemoments behoudt zich het recht voor deze voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijziging. Indien opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Geschillenregeling en toepasselijk recht

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Freemoments en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

 

Op de overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.